Speakers

THẠCH VĨNH KHƯƠNG

THẠCH VĨNH KHƯƠNG

Giảng Viên Khóa Business Analytics – CBS
TRẦN THỊ DƯƠNG ANH

TRẦN THỊ DƯƠNG ANH

Giảng viên Khóa PRO HRM – CBS
NGUYỄN NGỌC DUY LUÂN

NGUYỄN NGỌC DUY LUÂN

Giảng Viên Khóa Business Analytics – CBS
LÊ THỊ KIM ANH

LÊ THỊ KIM ANH

Giảng viên Khóa PRO HRM – CBS
TRẦN HOÀNG KHANG

TRẦN HOÀNG KHANG

Giảng viên Chương trình Thạc Sĩ Tài Chính – Đại học Kinh Tế TP. HCM & Đại học Massey Newzealand
NATHAN VŨ

NATHAN VŨ

Giảng Viên Khóa Wealth Management – CBS
TRÁC NGỌC VÂN AN

TRÁC NGỌC VÂN AN

Giảng viên Khóa CFA Level 1 – CBS
NGUYỄN THÀNH TRUNG

NGUYỄN THÀNH TRUNG

Giảng viên Khóa CFA Level 1 – CBS
JACK NGUYỄN

JACK NGUYỄN

Giảng Viên Khóa Pro MA&PE – CBS
TRẦN XUÂN TRƯỜNG

TRẦN XUÂN TRƯỜNG

Giảng viên Khóa CFA Level 1 – CBS
TÀI TRẦN

TÀI TRẦN

Giám Đốc Chương Trình – CBS
HỒ QUỐC BÌNH

HỒ QUỐC BÌNH

Giảng viên Khóa CFA Level 1 – CBS
TRẦN THẾ LONG

TRẦN THẾ LONG

Giáo viên IELTS – CBS Academic English
ĐOÀN MINH TIN

ĐOÀN MINH TIN

Giảng viên Khóa CFA Level 1 – CBS
HOÀNG NGUYỄN

HOÀNG NGUYỄN

Giảng viên Khóa CFA Level 1 – CBS