Chuyên gia Tài Chính

NGUYỄN THỊ THÙY LIÊN

NGUYỄN THỊ THÙY LIÊN

FORMER HUMAN RESOURCE DIRECTOR DFS, MERCEDES