Chuyên gia Nhân sự

NGUYỄN THỊ THÙY LIÊN

NGUYỄN THỊ THÙY LIÊN

FORMER HUMAN RESOURCE DIRECTOR DFS, MERCEDES