[ LUNCH&CONNECT ] SỐ 156 – DIỄN GIẢ NGUYỄN VĂN HẢI