[ Lunch&Connect ] Số 137 – Diễn giả Thạch Vĩnh Khương – Nguyễn Ngọc Duy Luân